Portfolio | Industrie


Automobilfabrikation bei Mercedes, Copyright Reinhard Eisele / eisele photos